Hozzájáruló nyilatkozat | Grape

Gyümölcsöző Együttműködés

 

Hozzájáruló nyilatkozat

személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez, továbbításához

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozom, hogy a Grape Solutions Zrt. (továbbiakban Társaság):

 • Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26. – 28.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-047087
 • Adószám: 23404687-2-41

 

által végzett kiválasztás és toborzási folyamattal kapcsolatban hozzájárulásomat adom személyes adataim megismeréséhez és kezeléséhez a Társaság, illetve a munkakörrel kapcsolatos felvételi eljárásban résztvevő szolgáltatók arra feljogosított alkalmazottai számára.

 

Az adatkezelés célja:

A kiválasztás és toborzás során a beérkezett személyes anyagok (profil, önéletrajz, teszteredmények) feldolgozásához, profilozáshoz, a feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, tesztíráshoz és interjúzáshoz, a betöltendő munkakörrel kapcsolatos projektekben érintett szerződött és leendő partnereknek interjúztatás céljából történő átadásához, az elbíráláshoz és az eredményekről való kiértesítéshez szükséges információk megismerése és ezen okokból való felhasználása. Sikeres kiválasztás esetén a Társaság az Ön szerződéskötéshez szükséges személyes adatait a Társaság beléptetési folyamatában résztvevő, illetve a munkakörrel kapcsolatos felvételi eljárásban résztvevő szolgáltatók arra feljogosított alkalmazottai számára továbbítja.

 

Az adatkezelés időtartama:

Sikeres pályázat esetén a Társaság a pályázati anyagot a munkaviszony megszűnésétől számított 5 évig, egyéb esetben a jelen pályázat lezárásától számított, a jogérvényesítésre vonatkozó általános elévülési időig, azaz 5 évig illetve esetleges jogvita esetén a jogvita lezárását követő 5 évig végig kezeli.

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen pályázat lezárásától számított 5 éven belül a Társaság a személyes adataimat kezelje azért is, hogy szakmai tapasztalatomnak, végzettségemnek megfelelően később esetleges további állásajánlattal keressen meg. Az adatkezelés időtartama ebben az esetben 5 évig, illetve az Ön hozzájárulásának visszavonásáig tart. Tudomással bírok arról, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatomat a Társaság adatkezelés@grape.hu címére írt, „törlési kérelem” tárggyal ellátott üzenetben, beazonosítás céljából a nevem és édesanyám neve megadásával jogosult vagyok bármikor visszavonni.[1]

 

A Társaság az Ön adatkezelésével kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről bővebben a Társaság Adatkezelési Szabályzatában nyújt tájékoztatást. Kijelentem, hogy a Társaság számomra hozzáférhetővé tette a Társaság Adatkezelési Szabályzatát, annak tartalmát megismertem és elfogadom és a fenti célokból az adataim megismeréséhez, kezeléséhez és továbbításához hozzájárulok.

 

 

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

 

 1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen, milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, illetve hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket.nAz Adatkezelő az Ön tájékoztatás iránti kérelmére legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben válaszol. Ön jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat írásban vagy email-ben megküldi az Ön részére.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Ön az Adatkezelő fentebb meghatározott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányosan személyes adatai kiegészítését. Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy email-ben értesíti.

 

 1. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
 2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha az Adatkezelő a személyes adatait másnak is továbbította, úgy az Adatkezelő 30 napon belül tájékoztatja a további adatkezelőket/adatfeldolgozókat arról, hogy Ön kérelmezte a személyes adatai másolatának törlését.

 

 1. Az adatok zárolásához/ korlátozásához való jog

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait zárolja, illetve az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adatok zárolása/korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. A zárolás/korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben kérheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Az Adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

Ön az Adatkezelő fentebb megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy email-ben bármikor tájékoztatást kérhet a profilalkotás során alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és az Adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. Az Adatkezelőnél kijelölt Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: [név]; [email]; [telefonszám]

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

 

Ön a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

 

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet.  A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.